Diakoni


Diakoniutvalgets arbeid

Diakoni er:

...kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom

Nestekjærlighet,
Inkluderende fellesskap,
Vern om skaperverket og
Kamp for rettferdighet.

 
Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste; ”En tjenende kirke”.
 
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.   
 

Diakoniutvalg

Diakonituvalget er felles for Ålgård og Gjesdal. Medlemmer fra Gjesdal menighet:

Bjørg Oftedal (leder)

Inger Gjesdal

Heidi Bollestad

Tonje Vilberg Bjerkreim (Diakon)  

Hva jobber vi med?

- Kontakt- og besøkstjeneste

Utvalget jobber for at mennesker i Gjesdal skal ha tilbud om kontakt og fellesskap, og mulighet til åndelig omsorg. Samarbeid med helsetjenesten i kommunen er viktig. Gjesdal menighet har egen besøkstjeneste. 

- Diakonale arrangementer

Utvalget arrangerer den årlige eldrefesten, Allehelgensarrangementer, KIA-tur og Julegaveaksjon. 

Tilbake